0
10:00 – 22:00
Ako sa k nám dostanete
+421 948 98 98 96
Privátny wellnessErgoline soláriumAnticelulitídna a kolagénová terapiaMasáže a terapiePrivátne kryo centrum
Darčekové setyBalíky služiebDarčekové poukazy

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: MINIPOLIS, s.r.o., so sídlom: Zimná 14182/4, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 54 377 528,
DIČ: 2121644107, e-mail: manager@minipolis.sk, tel.: 0905 296 967 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), vydáva
nasledujúce obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky"):


 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Obchodné podmienky sú platné pre nákup tovaru a služieb ponúkaných Prevádzkovateľom a
  bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a jeho zákazníkov
  2. Zákazník je povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom (ako
  je uvedené nižšie), ktoré sú uvedené na internetovej adrese http://www.minipolis.sk (vrátane jej
  subdomén) a zároveň na recepcii Prevádzkovateľa.

 2. Predaj tovarov a služieb v obchodných priestoroch Prevádzkovateľa
  1. Aktuálna ponuka tovarov a služieb Prevádzkovateľa vrátane cien za dané služby a tovary je dostupná v obchodných priestoroch Prevádzkovateľa na adrese: Partizánska cesta 3A, 974 01 Banská Bystrica a zároveň na webovej stránke Prevádzkovateľa.
  2. Prevádzkovateľ môže stanoviť konkrétne podmienky poskytovania jednotlivých služieb pre ich poskytovanie, najmä s ohľadom na kapacitu, vekovú štruktúru účastníkov, spôsob platby a pod. O týchto dodatočných podmienkach bude zákazník jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný pred zakúpením služby.
  3. Zákazník má možnosť zaplatiť za tovar a služby prostredníctvom zákazníckej karty, ak má na zákazníckom účte zálohu (ako je uvedené nižšie), a to minimálne vo výške zodpovedajúcej hodnote zakúpeného tovaru alebo služby. Prostredníctvom zákazníckej karty je možné využiť aj iné formy platby za
  tovar a služby, a to hotovosť, platobné karty, zamestnanecké benefitové poukážky v listinnej alebo elektronickej podobe, podmienky využívania týchto benefitov sú aktuálne nastavené a zverejnené v priestoroch Prevádzkovateľa a na webovej stránke. Zákazník je povinný splniť podmienky stanovené
  Prevádzkovateľom pre čerpanie výhod (napr. zriadenie zákazníckeho účtu, zloženie zálohy na úhradu prípadných storno poplatkov a pod.), inak nie je nákup tovaru alebo služieb prostredníctvom výhod povolený.
  4. Tovar a služby je možné predávať Zákazníkovi aj bez použitia zákazníckej karty, prípadne zriadenia Zákazníckeho účtu, t.j. na tzv. anonymný účet, pričom v takom prípade sú služby poskytované za základnú cenu a je možné využiť len tie spôsoby platby, ktoré určí Prevádzkovateľ.


III. Zákaznícky účet, záloha, diskontná skupina, permanentka
1. Zákazník si otvorí zákaznícky účet u Prevádzkovateľa. Zákaznícky účet bude zriadený pre Zákazníka po vyplnení registračného formulára s ohľadom na povinné polia a odovzdaní/doručení tohto formulára Prevádzkovateľovi. Zákaznícke konto – registráciu je možné nastaviť aj online potvrdením aktivačného emailu. Po otvorení účtu môže zákazník vložiť na zákaznícky účet peňažnú sumu (ďalej len "vklad"), a to najmenej vo výške 50 €.
2. Vklad na Depozit sa vykonáva platbou v hotovosti, platobnou kartou v pokladni strediska alebo prostredníctvom platobnej brány. Vklad na Depozit prostredníctvom benefitových poukážok nie je možný.
Depozit môže byť použitý na úhradu všetkých tovarov a služieb ponúkaných Prevádzkovateľom. Zákazník má prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu. O aktuálnej výške Vkladu na zákazníckom účte sa Zákazník môže dozvedieť aj v centre po predložení príslušnej zákazníckej karty súvisiacej s daným účtom.
3. Vložený vklad je zákazník povinný použiť najneskôr do 12 mesiacov, počítaných od okamihu uloženia príslušného vkladu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete platnosť vkladu zaniká. Platnosť vkladu je možné predĺžiť vložením ďalšej finančnej čiastky, minimálne 50 €. Celá zostávajúca suma Vkladu bude priradená diskontnej skupine podľa výšky Vkladu. Zakúpený vklad nie je možné vymeniť späť za finančné prostriedky a akýmkoľvek spôsobom vrátiť, to platí aj v prípade zrušenia zákazníckeho účtu. Vo výnimočných prípadoch, na základe písomnej žiadosti klienta na e-mail: manager@minipolis.sk, s odôvodnením a preukázaním vážneho dôvodu, môže byť záloha vrátená zákazníkovi, a to výlučne v hotovosti v stanovenej lehote spolu s vrátením čipovej karty a vymazaním účtu.
4. Prevádzkovateľ tiež umožňuje Zákazníkovi využívať svoj zákaznícky účet, ktorý sa aicky zaraďuje do určitej diskontnej skupiny v závislosti od výšky jednorazového dobitia depozitu. Pri dobití depozitu v minimálnej výške 50€ sa zákazník stáva členom diskontnej skupiny KLUB. Pri dobití depozitu v minimálnej výške 300€ sa zákazník stáva členom diskontnej skupiny VIP KLUB. Diskontná skupina umožňuje Zákazníkovi využívať služby Prevádzkovateľa s určitou zľavou, po určitú dobu za presne
stanovených podmienok. Prevádzkovateľ môže stanoviť špecifické podmienky pre poskytovanie jednotlivých služieb, najmä s ohľadom na kapacitu, vekovú štruktúru účastníkov, spôsob platby a pod.
Okrem toho môže Prevádzkovateľ vylúčiť niektoré spôsoby platby za služby. Zákazník bude o týchto dodatočných podmienkach informovaný jasným a zrozumiteľným spôsobom pred zakúpením služby.
Zákazník má prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu, kde je možné overiť typ diskontnej skupiny alebo sa môže informovať aj u Prevádzkovateľa, po predložení príslušnej zákazníckej karty súvisiacej s daným účtom.
5. Prevádzkovateľ tiež umožňuje Zákazníkovi využiť svoj zákaznícky účet na zakúpenie permanentky na vopred určenú alebo dohodnutú kombináciu služieb alebo tovaru. Prevádzkovateľ môže stanoviť špecifické podmienky pre poskytovanie jednotlivých služieb, najmä s ohľadom na kapacitu, vekovú
štruktúru účastníkov, spôsob platby a pod. Okrem toho môže Prevádzkovateľ vylúčiť niektoré spôsoby platby za služby. Zákazník bude o týchto dodatočných podmienkach informovaný jasným a zrozumiteľným spôsobom pred zakúpením služby. Zákazník má prístup k stavu svojho Zákazníckeho účtu, kde je možné overiť platnosť permanentky alebo sa informovať aj v Centre, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu.
6. Zákazník je povinný zakúpený permanentkový lístok využiť v stanovenom termíne platnosti, ktorý sa mu oznámil pri kúpe permanentky. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety platnosť permanentky zaniká. Platnosť preukazu nie je možné predĺžiť. Vo výnimočných prípadoch, na základe písomnej žiadosti klienta na e-mail: manager@minipolis.sk, s odôvodnením a preukázaním vážneho dôvodu, môže byť platnosť permanentky predĺžená.
7. Zákazník má možnosť prístupu do svojho zákazníckeho účtu prostredníctvom webového rozhrania na adrese minipolis.sk/rezervacie alebo cez mobilnú aplikáciu MINIPOLIS. Po prihlásení, ktoré sa uskutoční zadaním platného užívateľského mena a hesla, má zákazník možnosť rezervovať a prípadne zaplatiť za jednotlivé služby.
Kontaktné údaje zadané v zákazníckom účte je možné spravovať aj prostredníctvom webového rozhrania.
V prípade, že bude mať zákazník problémy s prihlásením do svojho zákazníckeho účtu alebo s rezerváciou,
bezodkladne o tom informuje recepciu Prevádzkovateľa.
8. Prevádzkovateľ umožňuje zákazníkovi využívať svoj zákaznícky účet aj na nákup služieb a tovaru u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže stanoviť osobitné podmienky poskytovania jednotlivých služieb na ich poskytovanie.


 1. Identifikátor zákazníka
  1. Po otvorení zákazníckeho účtu bude Zákazníkovi odovzdaná zákaznícka karta alebo vygenerovaný QR kód alebo iný kód, ktoré slúžia ako identifikátor zákazníckeho účtu. Zákaznícka karta/ kód môže byť priradená iba k pomenovanému účtu, ktorý môže používať len osoba uvedená ako držiteľ karty.
  2. V prípade straty/odcudzenia zákazníckej karty je zákazník povinný čo najskôr kontaktovať Prevádzkovateľa pre zablokovanie karty. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku straty alebo odcudzenia zákazníckej karty.

 2. Rezervácia a storno poplatky
  1. Zákazník si môže rezervovať aktivity u Prevádzkovateľa (ďalej len "Rezervácia"), ak má u Prevádzkovateľa zriadený zákaznícky účet, na ktorom je vložený finančný vklad/Depozit minimálne vo výške zodpovedajúcej cene jednotlivej aktivity alebo za túto aktivitu platí priamo.
  2. Rezervácie je možné vykonať osobne na recepcii Prevádzkovateľa, po predložení zákazníckej karty a/alebo prostredníctvom webového rozhrania po prihlásení do zákazníckeho účtu a/alebo telefonicky (po overení identifikácie zákazníka) a/alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
  3. Po vykonaní rezervácie bude zákazníkovi zablokovaný vklad/depozit vo výške zodpovedajúcej cene športovej aktivity, s čím zákazník vykonaním rezervácie súhlasí.
  4. Rezervácia sa považuje za záväznú objednávku služby.
  5. Prevádzkovateľ stanovuje storno poplatky pre jednotlivé služby. Pokiaľ nie je prevádzkovateľom uvedené inak tak výška storno poplatku sa účtuje vo výške 100 % ceny objednanej alebo rezervovanej služby. Storno poplatok sa účtuje zákazníkovi v prípade, že zákazník zruší svoju rezerváciu alebo sa
  nedostaví na rezervovanú službu. Úhrada storno poplatku od zákazníka môže prebehnúť buď hotovostnou alebo bezhotovostnou platbou alebo stiahnutím z vkladu/depozitu klienta pokiaľ vklad/depozit existuje, alebo podľa rozhodnutia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má právo po dohode so zákazníkom storno poplatok neúčtovať.
  6. Rezervácie je možné zrušiť telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle Prevádzkovateľa, osobne na recepcii Prevádzkovateľa alebo elektronicky prostredníctvom konta klienta. Pri všetkých povolených formách zrušenia môže byť účtovaný storno poplatok. V prípade chybnej rezervácie a jej zrušenia v čase účtovania storno poplatku môže zákazník podať písomnú žiadosť na e-mailovú adresu: manager@minipolis.sk, o neúčtovanie storno poplatku, ak v daný deň zákazník v iný čas dokončil a riadne uhradil službu, ktorá je predmetom storno poplatku. Prevádzkovateľ posudzuje oprávnenosť požiadavky zákazníka.

 3. Predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu
  1. Všetky objednávky zákazníka uskutočnené prostredníctvom internetového stránky Prevádzkovateľa sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a týmito Obchodnými podmienkami a že s oboma súhlasí.
  2. Objednávky služieb sú záväzné a vytvorením a uložením objednávky služieb zákazníka v rezervačnom systéme prevádzkovateľa vzniká medzi oboma stranami zmluva, kde každá zo strán má svoje práva aj povinnosti definované týmito obchodnými podmienkami.
  3.Zákazník berie na vedomie, že vytvorením objednávky v rezervačnom systéme prevádzkovateľa súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
  4. Zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
  5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa aicky zobrazí na webovej stránke v súvislosti s nákupom konkrétneho tovaru alebo dodaním konkrétnej služby podľa výberu zákazníka. Miestom dodania tovaru je adresa Prevádzkovateľa. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka jeho prevzatím od Prevádzkovateľa po zaplatení kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.
  6. Pred odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi má zákazník možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Zákazník odošle objednávku Spoločnosti kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". (Potvrdiť, uzavrieť a pod)
  7. Zmluvy sú po ich uzatvorení archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a sú prístupné len Prevádzkovateľovi. Spôsob dodania tovaru: Zakúpený tovar si zákazník môže vyzdvihnúť osobne na recepcii u Prevádzkovateľa. V prípade, že zákazník neprevezme objednaný tovar do šiestich dní od jeho nákupu, ak je tovar pripravený na vyzdvihnutie u Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ právo od zmluvy odstúpiť.


Reklamácie
1. Akékoľvek reklamácie budú riešené v súlade s Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
2. Reklamačný poriadok Prevádzkovateľa je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
Iné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ si za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku neúčtuje žiadne poplatky.
2. Ceny uvedené pri jednotlivých druhoch tovaru/služieb sú platné v okamihu odoslania objednávky Zákazníkom Prevádzkovateľovi.
3. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade predaja alebo nedostupnosti objednaného tovaru. V prípade, že zákazník už za predmetný tovar zaplatil, kúpna cena vrátane DPH mu bude vrátená prevodom na účet, z ktorého bol tovar uhradený.
4. Odoslaním/potvrdením elektronickej objednávky zákazník bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok platných v deň odoslania/potvrdenia objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru/služieb (vrátane DPH, poštovného alebo poštovného).
VII. Ochrana osobných údajov
1. Pri spracúvaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi nielen zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj nariadeniu (EÚ) 2016/679, t.j. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré je účinné od 25.5.2018 a je všeobecne známe
pod skratkou GDPR. Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov je k dispozícii v časti "Súkromie" na adrese minipolis.sk/gdpr.


VIII. Osobitné ustanovenia
1. Zákazník zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa, vrátane zapožičaného náradia, alebo zariadenia, ako aj za škodu spôsobenú na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, ktorú spôsobil v dôsledku porušenia svojich povinností.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá zákazníkovi za akúkoľvek škodu, či ujmu na zdraví, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu, poranenia, nehody v prevádzke, ani v súvislosti s akoukoľvek činnosťou, či konaním
zákazníka v prevádzke, ktorá by sa prejavila neskôr, s výnimkou prípadu, ak tieto boli spôsobené porušením právnej povinnosti Prevádzkovateľa v príčinnej súvislosti s využívaním zariadení.
3. Zákazník výslovne berie na vedomie, že v súvislosti s využívaním Služieb zodpovedá za svoj zdravotný stav a za iné s tým súvisiace následky. V tejto súvislosti Zákazník zároveň berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá Zákazníkovi za akúkoľvek škodu, či ujmu na zdraví, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu, poranenia, či nehody v prípade, ak Zákazník úmyselne, ako aj z nedbanlivosti (vedome, či nevedome) zatajil Prevádzkovateľovi, alebo osobe, ktorá mu Služby poskytuje, vrátane osobného maséra zákazníka, akékoľvek relevantné informácie o jeho zdravotnom stave a aktuálnych, ako aj predchádzajúcich zraneniach a úrazoch.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu na veciach vnesených, alebo odložených Zákazníkom v prevádzke.
5. Zákazník je povinný správať sa v prevádzke ohľaduplne, nenarušovať atmosféru, zaobchádzať šetrne a s opatrnosťou so všetkými zariadeniami a náradím dostupným v prevádzke a rešpektovať pokyny zamestnancov a poverených osôb Prevádzkovateľa.
6. Zákazník využíva všetky Služby poskytované Prevádzkovateľom výlučne na vlastné riziko. Zákazník je zodpovedný za svoj zdravotný stav, ktorý mu dovoľuje využívať všetky Služby poskytované Prevádzkovateľom. Zákazník ďalej prehlasuje, že sa v zariadení zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť - je
zdravý a telesne i duševne schopný. Zákazník ďalej prehlasuje, že pred každou návštevou zhodnotí svoj aktuálny zdravotný stav, tomu prispôsobí prípadnú záťaž aj dĺžku pobytu v prevádzke. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že v prípade odôvodnených pochybností odborného personálu Prevádzkovateľa o
aktuálnom zdravotnom stave, telesnej či duševnej schopnosti je Prevádzkovateľ prostredníctvom svojho personálu oprávnený odoprieť Zákazníkovi vstup do priestorov prevádzky.
7. Zákazník berie na vedomie, že do prevádzky je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje, alebo podstatne obmedzuje bezpečné využívanie Služieb, osobám pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, ako aj osobám, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený uzavrieť prevádzku počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a dní určených prevádzkovateľom.
9. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, o ktorých sa zaväzuje Zákazníka v primeranom predstihu informovať, prevádzku prerušiť. Uvedené sa vzťahuje najmä, nie však výlučne na nevyhnutné opravy a údržby prevádzky, technické kontroly, či revízie. Zákazník nemá v tomto prípade nárok na zníženie výšky Členského poplatku a/alebo vrátenie jeho alikvotnej časti za dobu, počas ktorej nie je možné prevádzku a s tým súvisiace Služby riadne využívať, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na
inom protiplnení, avšak má právo požiadať o bezplatné predĺženie platnosti Členstva.


 1. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Obchodné podmienky Prevádzkovateľa sú účinné od 20.7.2023 a sú dostupné na recepcii Prevádzkovateľa a na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 

Minipolis s.r.o., Partizánska cesta 3A, Banská Bystrica
20.7.2023
Stanislava Struhárová - konateľ

 

Pokračovať

Do pokladne

Objednávka