0
10:00 – 22:00
Ako sa k nám dostanete
+421 948 98 98 96
Privátny wellnessErgoline soláriumAnticelulitídna a kolagénová terapiaMasáže a terapiePrivátne kryo centrum
Darčekové setyBalíky služiebDarčekové poukazy

Ochrana osobných údajov

V tomto dokumente by sme Vás radi oboznámili s tým ako spracúvame Vaše osobné údaje, ako nás môžete
kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní
vašich osobných údajov.


Riadime sa zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a
súvisiacimi predpismi.


Naša spoločnosť:
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:
Minipolis, s.r.o.
so sídlom: Zimná 4, Banská Bystrica 97405
IČO: 54 377 528
Email: manager@minipolis.sk


Ktoré osobné údaje spracúvame
- bežné osobné údaje, akými sú napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, tel. č.;
- osobitnú kategóriu osobných údajov – údaje týkajúce sa zdravia.

Doba uchovávania a účel spracúvania Vašich osobných údajov


1. Žiadosť o zamestnanie:
Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie do
zamestnania (predzmluvné vzťahy).
Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba do ukončenia výberového konania.


2. Poskytovanie služieb
V prípade, že ste si u nás urobili rezerváciu služieb, o ktoré máte záujem Vaše osobné údaje budeme spracúvať
v rámci tohto predzmluvného vzťahu, ktorého účelom je riadne poskytnutie Vami rezervovaných služieb v
dohodnutom čase.
Pre využívanie našich služieb je potrebné (a) zriadiť Zákaznícke konto a (b) s nami uzatvoriť Zmluvu a/alebo
vykonať Aktiváciu služby. Na základe toho Vám následne za dohodnutých podmienok poskytujeme naše služby.
Na našej prevádzke Vám vieme poskytnúť aj zdravotné úkony – fyzioterapeutické úkony. Pre poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia (fyzioterapeutické úkony) je nevyhnutné spracúvať aj Vaše údaje
týkajúce sa zdravia, čo vykonávame na základe a v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Zmluvy. Za účelom poskytovania fyzioterapeutických služieb
uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti.


3. Zmluvné vzťahy
Pokiaľ ste zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej s nami tak spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné
pre plnenie predmetu tejto zmluvy a s tým súvisiacimi zodpovednostnými vzťahmi (reklamácie, zodpovednosť
za vady) a toto spracúvanie sa bude vykonávať práve na základe tejto zmluvy a osobitných právnych predpisov,
akými sú najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
K spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom plnenia zmluvy môže dôjsť aj vtedy, ak síce nie ste zmluvnou
stranou danej zmluvy, ale táto zmluva s Vami inak súvisí, napr. ste kontaktnou osobou (zamestnancom) za
nášho zmluvného partnera (Vášho zamestnávateľa) uvedenou v zmluve a tak budeme Vaše osobné údaje
spracúvať na základne nášho oprávneného záujmu, nakoľko ich potrebujeme v nevyhnutnej miere spracúvať
keďže medzi Vami a našim dodávateľom existujú väzby a bez spracúvania Vašich osobných údajov by sme
neboli schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a plniť zmluvu.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, dokiaľ nedôjde k naplneniu tohto účelu spracúvania (riadne splnenie
zmluvy) a uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov, avšak max. 4 roky od splnenia predmetu
záväzkového vzťahu. Účtovné doklady súvisiace so zmluvami uchovávame po dobu 10 rokov po roku, ktorého
sa týkajú za účelom spracovania a vedenia účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov.


4. Komunikácia
V prípade, že nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti akýmkoľvek komunikačným kanálom (poštou,
elektronickou poštou alebo telefonicky) Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami.
Osobné údaje na komunikáciu s Vami spracúvame na základe Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty
spracúvame na základe osobitného zákona.
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu jedného roka od ukončenia jednotlivej komunikácie. Evidenciu
došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 5 rokov po roku, ktorého sa týka.


5. Marketing a personalizovaná reklama
Newsletter (marketingové informácie) budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás
obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe Vášho súhlasu. Pre vytvorenie užitočnej
a personalizovanej reklamy (personalizovaný newsletter) nám rovnako môžete udeliť súhlas na využitie Vami
poskytnutých údajov ako aj automaticky generovaných údajov. Súhlas je stále dobrovoľný a môžete ho
kedykoľvek odvolať.
Za účelom informovania verejnosti o uskutočnených podujatiach, ktoré sme zorganizovali, našej prezentácie sa
navonok, môžeme zverejňovať Vaše fotografie alebo videozáznam na rôznych propagačných materiáloch a
médiách, našej webstránke alebo sociálnych sieťach. O vyhotovovaní fotografií alebo videa za týmto účelom
Vás vždy vopred náležite informujeme. Fotografie a video vyhotovujeme a zverejňujeme na základe
Vášho súhlasu alebo našich oprávnených záujmov.
Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu budeme uchovávať 5 rokov od získania Vášho súhlasu. Vaše
osobné údaje získané na základe súhlasu na účely personalizovanej reklamy (personalizovaný newsletter)
budeme uchovávať po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
(newsletter). Osobné údaje získané na základe nášho oprávneného záujmu budeme uchovávať po dobu trvania
dôvodov na takéto spracúvanie.


Na účely optimálnej starostlivosti o zákazníkov uchovávame aktivity zákazníkov, aby sme mohli prijať
relevantné a cielené opatrenia, a tak zlepšiť spokojnosť a tým aj lojalitu zákazníkov, ako aj individuálne
prispôsobiť služby. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej reklamy využívame poskytnuté a automaticky
generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených
tovaroch a využívaných službách, Vašej aktivite na nami organizovaných podujatiach. Tieto informácie
využívame len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. Na
účely zabránenia osloveniu nedefinovaných skupín zákazníkov (a minimalizovania spracúvania údajov) pri
priamom marketingu uchovávame Vaše správanie pri využívaní našich služieb, ako napríklad čase a počtu
návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, Vašej aktivite na nami organizovaných
podujatiach, a vyvodzujeme z nich konkrétne osobné záujmy. Tieto vyhodnotené záujmy používame na
zasielanie cielených, záujmovo špecifických ponúk a reklám zákazníkom. Najmä na šírenie reklamy s cieľom
dosiahnuť spokojnosť a lojalitu zákazníkov, a tak zabrániť osloveniu nedefinovaných skupín zákazníkov pri
reklame.


6. Ochrana bezpečnosti
Náš oprávnený záujem spočíva v ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ochrane majetku alebo zdravia.
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely ochrany oprávneného záujmu: ochrana verejného poriadku a
bezpečnosti, ochrana majetku alebo zdravia, pričom dané spracúvanie zahŕňa napr. využívanie kamerového
systému pri monitorovaní našich priestorov.
Záznam z kamerových systémov uchovávame max. 15 dní od jeho vyhotovenia. Po ukončení doby uchovávania
zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.


7. Vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych sporov
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom vymáhania pohľadávok a vedenia súdnych sporov. Právnym
základom na takéto spracúvanie je náš oprávnený záujem spočívajúci v obhajovaní a uplatňovaní našich
právnych nárokov.
Osobné údaje za týmto účelom uchovávame max. 10 rokov po právoplatnom skončení súdneho sporu alebo do
vymoženia pohľadávky.


Naše zákonné povinnosti
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov za jednotlivými účelmi dochádza aj k spracúvaniu Vašich osobných
údajov na základe rôznych osobitných predpisov, ktoré nám ukladajú rôzne povinností, napr. spracovanie
účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov, správa registratúry, poskytnutie údajov štátnym a iným
orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či pri vykonávaní rozhodnutí.
Takýmito osobitnými predpismi sú napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach.Doba uchovávania závisí od povinnosti, ktorú máme na základe osobitného predpisu splniť.


Nevyhnutnosť poskytnúť osobné údaje
Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy, je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. V opačnom prípade nebude
môcť byť naplnený účel spracúvania, ktorý prevádzkovateľ zamýšľal vykonať v prípade poskytnutia osobných
údajov.


Poskytovanie a sprístupňovanie Vašich osobných údajov
Môžeme vo všeobecnosti sprístupniť a/alebo poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným subjektom akými sú napr.
daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy,
orgány činné v trestnom konaní, účtovníci, audítori, advokáti, tréneri, dodávatelia systémov a podpory IT a iní
externí odborní poradcovia a iným spoločnostiam, ktoré nám poskytujú produkty a služby. Nesieme
zodpovednosť za náležitú ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú poskytované a/alebo sprístupňované iným
subjektom v postavení sprostredkovateľa. Aktuálny zoznam konkrétnych príjemcov osobných údajov je možné
poskytnúť na vyžiadanie prostredníctvom našej emailovej adresy.


Práva poskytovateľa osobných údajov:
Súhlas so Spracovaním osobných údajov môže poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať e-mailom, písomne
alebo osobne na adrese sídla našej spoločnosti.
Poskytovateľ má právo požadovať prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na presnosť údajov.
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na
šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu: Úradu na ochranu osobných údajov. V zmysle §100 zákona č. 18/2018
Z.z.


Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto
osobným údajom a informácie o:
- účele spracúvania osobných údajov
- kategórii spracúvaných osobných údajov
- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné
- dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov
- práve podať návrh na začatie konania
- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby existencii
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania


Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie osobných údajov
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne


Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov


Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na presnosť sa nevzťahuje na spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi.


Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto
ustanoveniach.


Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na
uplatnenie právneho nároku.


Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účel priameho
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta
spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel
priameho marketingu nesmie spracúvať.


Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej
týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie
zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.


Bezpečnosť
Prijali sme potrebné zákonné, organizačné, hmotné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré
sú v súlade so štandardmi o bezpečnosti údajov a ochrane súkromia. Ak poskytujeme a/alebo sprístupňujeme
osobné údaje tretej osobe, ktorá poskytuje služby nevyhnutné na naplnenie niektorého z účelov spracúvania
osobných údajov, takáto tretia osoba v postavení sprostredkovateľa má rovnako prijaté príslušné opatrenia na
ochranu dôvernosti, integrity a bezpečnosti osobných údajov. Prijali sme taktiež potrebné kroky na
zabezpečenie toho, aby boli osobné údaje, ktoré spracúvame spoľahlivé, presné a úplne pre účel ich použitia.

Žiadame Vás o tieto súhlasy:
1. Súhlas so spracovaním osobných udajov podľa GDPR
2. Súhlas so zasielaním reklamných oznámení
Súhlasy sú udelené na dobu 6 rokov.

Aktuálne znenie tohoto dokumentu nájdete na www.rezervacie.minipolis.sk alebo na recepcii
Dňa: 1.7.2023, Minipolis s.r.o., Banská Bystrica

Pokračovať

Do pokladne

Objednávka