0
10:00 – 22:00
Ako sa k nám dostanete
+421 948 98 98 96
Privátny wellnessErgoline soláriumAnticelulitídna a kolagénová terapiaMasáže a terapiePrivátne kryo centrum
Darčekové setyBalíky služiebDarčekové poukazy

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ MINIPOLIS, s.r.o., so sídlom Zimná 14182/4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 377 528,
DIČ: 2121644107, e-mail: manager@minipolis.sk, tel.: 0905 296 967 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ" alebo
"predávajúci"), vydáva s účinnosťou od 20.7.2023 nasledujúci Reklamačný poriadok pre účely predaja
tovaru a služieb (ďalej len "Reklamačný poriadok"):


I. Všeobecné ustanovenia
1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok Prevádzkovateľa.
Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru alebo služieb zakúpených v rámci predaja,
internetového predaja alebo dobíjania kreditu/vkladu/depozitu na aktivity u Prevádzkovateľa (ďalej len
"tovar" alebo "produkt").
2. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami pojmov v
Obchodných podmienkach. Ak to tento Reklamačný poriadok nedefinuje, použije sa definícia pojmu
uvedená v Obchodných podmienkach. Podmienky neuvedené v tomto Reklamačnom poriadku alebo
Obchodných podmienkach sa vykladajú v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zákazník (ďalej len "kupujúci") je povinný sa pred objednaním tovaru alebo služby oboznámiť s týmto
reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.


II. Sťažnosti
1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, ktorá
začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby (ďalej len "záručná doba", "záručná
doba" alebo "záručná doba na vady").
2. Ak dôjde k zrušeniu aktivity, na ktorú si zákazník už zakúpil vstupenku, bude zákazníkovi vrátené
vstupné na základe riadnej reklamácie zákazníka.
3. Podmienkou platnosti záruky je, že kupujúci začne reklamačné konanie počas jej trvania a bezodkladne
po zistení vady a reklamácii zistenej vady tovaru/služby.
4. Kupujúci je povinný pre účinné začatie reklamačného konania predložiť doklad o kúpe tovaru/služby
alebo inak preukázať vznik zmluvného vzťahu.
5. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka Prevádzkovateľa, pričom reklamáciu je možné uplatniť
osobne u Prevádzkovateľa alebo e-mailom.
6. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava.
7. Tento reklamačný poriadok nemá vplyv na práva kupujúceho súvisiace s kúpou veci. Práva vyplývajúce z
chybného plnenia musia byť uplatnené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu a reklamuje u predávajúceho vady tovaru/služby, predávajúci o tom
spíše záznam, ktorý obsahuje dátum začatia reklamačného konania, špecifikáciu tovaru/služby, označenie
vady, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim, dátum vybavenia reklamácie.
9. Kupujúci má právo na riadne odstránenie uznanej reklamovanej vady. V prípade uznanej reklamácie sa
do záručnej doby nezapočítava doba, ktorá uplynula odo dňa uplatnenia práva z plnenia do dňa, kedy bol
kupujúci povinný po oprave výrobok prevziať.
10. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní od jeho začatia, vrátane odstránenia vady, ktorej
reklamácia bola uznaná, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Reklamačný
poriadok musí byť ukončený vydaním rozhodnutia o reklamácii, ktoré obsahuje dátum a spôsob vybavenia
reklamácie, potvrdenie o oprave a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
11. Dary a bonusy, ktoré sú poskytované bezplatne, nie je možné nárokovať.

 

Minipolis s.r.o., Partizánska cesta 3A, Banská Bystrica
20.7.2023
Stanislava Struhárová - konateľ

Pokračovať

Do pokladne

Objednávka